Skip Navigation

Obchod

Poptávky
lze zasílat následujícím způsobem:
• poštou na adresu:SM SEVER, s.r.o. Mšené lázně 10, 411 19
• faxem +420 416 865 051
• e-mailem (info@msever.cz)
• telefonicky
do poptávky prosím uveďte:
• název firmy
• označení zboží dle normy
• rozměr
• povrchovou úpravu
• třídu materiálu (pevnost)
• množství ks
• kontaktní osobu a telefon
obchodní oddělení firmy SM SEVER, s.r.o. Vám neprodleně zpracuje n a b í d k u obsahující technické parametry poptávaného sortimentu včetně cen a termínu a způsobu dodání na místo určení

Objednávky lze zasílat následujícím způsobem:
• poštou na adresu:SM SEVER, s.r.o. Mšené lázně 10, 411 19
• faxem +420 416 865 051
• e-mailem (info@msever.cz)
• telefonicky
Objednávka musí obsahovat následující identifikaci kupujícího:
• název firmy
• adresu dodací
• adresu fakturační
• IČO
• DIČ
• kontaktní osobu a telefon
• dohodnutou cenu a termín dodání
• bankovní spojení (název banky a číslo účtu)

Identifikace zboží na objednávce musí obsahovat:

• označení dle norem ČSN, DIN, ISO nebo číslo výkresu
• rozměr
• povrchovou úpravu
• třídu materiálu (pevnost)
• množství v ks

Identifikace dodávky musí obsahovat:
• termín dodání
• způsob dodání
• popř. další požadavky (atest, prohlášení o shodě, požadavek na druh a sílu povrchové úpravy apod.)
Při prvním kontaktu se zákazníkem firma SM SEVER, s.r.o. požaduje kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu a kopii registrace plátce DPH.
Objednávka - návrh kupní smlouvy není standardně potvrzováno,potvrzení objednávky zasíláme na vyžádání zákazníka vyznačeném na objednávce faxem, e-mailem případně poštou

Balení

Způsob balení je dán především druhem spojovacího materiálu (karton, papírová krabice, svazek, sáček apod.).
Nejčastěji je to papírová krabice označená štítkem s uvedením normy, rozměru, počtu kusů, zobrazením zboží .

Způsob dodání

Odesláním zboží na dobírku, odesláním zboží s fakturou nebo předáním zboží oproti platbě ve velkoobchodním skladě.

Majetkové ujednání

Firma SM SEVER, s.r.o. zůstává majitelem zboží až do jeho úplného zaplacení a vyhrazuje si v případě nezaplacení právo odebrat zboží zpět.

Obchodní podmínky

Dodání zboží

zboží skladem:
• objednávka do 11,00 hodin - dodání do 24 hodin
• ostatní objednávky dodáváme do 48 hodin (dva pracovní dny)
zboží není k dispozici skladem:
• na základě cenové a termínové nabídky firmy SM SEVER, s.r.o.

Doprava

Záleží pouze na zákazníkovi jaký způsob dopravy zvolí. Nabízíme dodávku pomocí spedičních společností, poštou i naší vlastní dopravou.
Při jednorázové objednávce vyšší než 5 000,00-Kč bez DPH neúčtujeme dopravné Ceny

Velkoobchodní odběratelské ceny jsou stanoveny individuálně poptávka – nabídka (lze i smluvně pro příslušné období) Maloobchodní ceny včetně DPH, ceník k dispozici na prodejně

Reklamace

Prodávající zaručuje běžné vlastnosti zboží minimálně po dobu záruční lhůty. Záruční lhůta počíná běžet od doby převzetí zboží kupujícím tj. dnem prokazatelného předání zboží prodávajícího kupujícímu.
Záruční lhůta na dodání zboží prodávajícího je stanovena na:
- 24 měsíců na mechanické vlastnosti
- 6 měsíců na povrchovou úpravu, při dodržení následujících podmínek: skladování v suchých a větraných místnostech (relativní vlhkost max. 75%) bez přítomnosti výparů chemikálií.

Uplatnění reklamace:

Kupující strana je oprávněna uplatnit odpovědnost za vadu zboží v případě, že shledá vady v množství, jakosti nebo provedení.
Uplatnit zjevné vady týkající se záměny zboží, dodaného množství může kupující do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží od prodávajícího a zároveň lze množstevní reklamaci uplatnit mimo rozsah stanovené tolerance balení. Rozsah tolerance balení u zboží dodávaného prodávajícím činí ±3%.
Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně a bez zbytečných odkladů.
Kupující je povinen prokázat datum a místo nákupu zboží, a to fakturou nebo zásilkovým listem. Bez těchto dokladů nemůže být reklamace uznána. Dále kupující musí zaslat vadné vzorky v případě uplatňování kvalitativní vady, nebo případně vrátit danou dodávku, kde je tato kvalitativní vada identifikována ve větším rozsahu.

Odpovědnost za vady zboží:

Prodávající nese odpovědnost za vady, které má prodané zboží v okamžiku předání kupujícímu (zároveň prodávající zodpovídá za dodání zboží kupujícímu do místa určení, které stanoví smlouva), a za vady, které se mohou vyskytnout v průběhu záruční lhůty.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé při přepravě zboží, kterou zajišťuje kupující.
Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v souvislosti s neodborným zacházením se zbožím po jeho dodání.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nevhodným použitím dodaného zboží, které je v rozporu s udávanými technickými parametry daného zboží vycházející z technických norem nebo výkresů.
Kupující je povinen dodržovat technické dodací podmínky u přepravy, manipulaci, skladování a použití dodaného zboží prodávajícím.
Kupující má právo požádat o přešetření kvality dodaného zboží třetí stranou. Náklady spojené s prošetřením kvality dodaného zboží uhradí prodávající v případě oprávněné reklamace. V případě prokázání neoprávněnosti reklamace nebo prokazatelného porušení technických dodacích podmínek je povinen náklady uhradit kupující. V případě oprávněné reklamace hradí prokazatelnou cenu dopravného prodávající, v opačném případě kupující, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Prodávají bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů od převzetí reklamace, vyřeší reklamaci (pokud se nedohodne s kupujícím na jiné lhůtě).
Práva, které plynou z odpovědnosti za vady, může kupující uplatnit během záruční lhůty uvedené v článku 2 nejpozději však k poslednímu dni záruční lhůty.

Spory
Spory budou přednostně řešeny dohodou. Pokud nebude možné spor vyřešit dohodou obrátí se účastníci s řešením sporu k soudu, příp. k rozhodci, pokud to bude dohodnuto ve smlouvě mezi účastníky podle obecně platných předpisů.

Ostatní
Podmínky platí pro obě zúčastněné strany prodávající/kupující v případě, že mezi nimi nedojde k jiné písemné dohodě. Ve věcech neupravených konkrétní písemnou dohodou nebo těmito podmínkami se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Obchodního případně občanského zákoníku ve znění platném k datu uzavření smlouvy (potvrzení objednávky prodávajícím).
 
Tisk